Golang常见的十大算法精简版

 • 2,278
 • 阅读模式

最近有时间,都在看Go,感觉Go语言真的不错,具体自行百度。今天简单说一下算法

 • 什么是算法
  一系列的计算步骤,用来将输入数据转化成输出结果
 • 算法的意义
  用于解决特定的问题
  解决同一个问题的不同算法的效率常常相差非常大,这种差距的影响往往比硬件和软件方面的差距还要大。

算法在我们编程开发中,还是不可或缺的。下面简单来列举一下go语言常见的十大算法。

 • BubbleSort(冒泡排序)
func Sort(list []int, left, right int) {
  if right == 0 {
    return
  }
  for index,num := range list {
    if index < right && num > list[index + 1] {
      utils.SwapGo(list, index, index + 1)
    }
  }
  Sort(list, left, right - 1)
}
 • BucketSort(桶排序)

func Sort(list []int) []int{
  max := max(list)
  min := min(list)
  base := 0
  if min < 0 {
    base = -min
  } else {
    base = min
  }
  max = (max + base)/10
  min = (min + base)/10
  bucket := make([][]int, max - min + 1)
  var result []int
  for _,value := range list {
    i := (int)((value+base)/10)
    bucket[i] = append(bucket[i], value)
  }

  for _,value := range bucket {
    if len(value) > 0 {
      quicksort.Sort(value, 0, len(value)-1)
    }
  }

  for _,value := range bucket {
    if len(value) > 0 {
      for _,v := range value {
        result = append(result,v)
      }
    }
  }
  return result
}

func max(list []int) int {
  max := list[0]
  for _,value := range list {
    if value > max {
      max = value
    }
  }
  return max
}

func min(list []int) int {
  min := list[0]
  for _,value := range list {
    if value < min {
      min = value
    }
  }
  return min
}
 • CountSort (计数排序)

func Sort(list []int) []int{
  max := max(list)
  min := min(list)
  base := -min
  max = max - base
  min = min - base
  numbers := make([]int, max - min + 1)
  for _,value := range list{
    numbers[value + base] = numbers[value + base] + 1
  }
  var result []int
  for i,value := range numbers {
    for j:=value;j>0 && value > 0;j-- {
      result = append(result, i - base)
    }
  }
  return result

}

func max(list []int) int {
  max := list[0]
  for _,value := range list {
    if value > max {
      max = value
    }
  }
  return max
}

func min(list []int) int {
  min := list[0]
  for _,value := range list {
    if value < min {
      min = value
    }
  }
  return min
}
 • HeapSort(堆排序)

func Sort(list []int) {
  length := len(list)
  for {
    if length < 1 {
      break
    }
    index := length/2 -1
    for ;index>=0;index-- {
      swap(list, index, length-1)
    }
    tmp := list[0]
    list[0] = list[length - 1]
    list[length - 1] = tmp
    length--
  }
}

func swap(list []int, index int, length int) {

  left := 2*index + 1
  right := 2*index + 2
  if left <= length && list[left] > list[index] {
    tmp := list[index]
    list[index] = list[left]
    list[left] = tmp
  }
  if right <= length && list[right] > list[index] {
    tmp := list[index]
    list[index] = list[right]
    list[right] = tmp
  }
}
 • InsertSort(插入排序)

func Sort(list []int, left, right int) {
  for index := left;index <= right;index++ {
    if index > 0 {
      for i:=index;i>0;i-- {
        current := list[i]
        pre := list[i-1]
        if current <= pre {
          utils.SwapGo(list, i, i-1)
        } else {
          break
        }
      }
    }
  }
}
 • MergeSort(合并排序)

func Sort(list []int, left, right int) []int{
  return mergeSort(list[left:right-left + 1])
}

func mergeSort(list []int) []int {
  if len(list) < 2 {
    return list
  } else {
    return merge(mergeSort(list[:len(list)/2]), mergeSort(list[len(list)/2:]))

  }
}

func merge(list0, list1 []int) []int{
  var result []int
  index0 := 0
  index1 := 0
  for {
    if index0 < len(list0) && index1 < len(list1) {
      if list0[index0] < list1[index1] {
        result = append(result, list0[index0])
        index0 = index0 + 1
      } else {
        result = append(result, list1[index1])
        index1 = index1 + 1
      }
    } else {
      break
    }
  }
  if index0 < len(list0) {
    result = append(result, list0[index0:]...)
  }
  if index1 < len(list1) {
    result = append(result, list1[index1:]...)
  }
  return result
}
 • QuickSort(快速排序)

import "github.com/go-algorithm/utils"

func Sort(list []int, left, right int) {
  if right < left {
    return
  }
  flag := list[left]
  start := left
  end := right
  for {
    if start == end {
      break
    }
    for list[end] >= flag && end > start {
      end--
    }
    for list[start] <= flag && end > start {
      start++
    }
    if end > start {
      utils.SwapGo(list, start, end)
    }
  }
  utils.SwapGo(list, left, start)
  Sort(list, left, start - 1)
  Sort(list, start + 1, right)
}
 • RadixSort(基数排序)

func Sort(list []int) {
  baseList := make([][]int, 10)
  maxDigist := maxDigist(list)
  for i:=0;i<maxDigist;i++ {
    for _,value := range list {
      baseList[getDigist(value, i)] = append(baseList[getDigist(value, i)], value)
    }

    j := 0
    for index,value :=range baseList {
      if len(value) > 0 {
        for _,v := range value {
          list[j] = v
          j++
        }
      }
      baseList[index] = nil
    }
  }
}

func maxDigist(list []int) int {
  maxDigist := 1
  for _,value := range list {
    if len(strconv.Itoa(value)) > maxDigist {
      maxDigist = len(strconv.Itoa(value))
    }
  }
  return maxDigist
}

func getDigist(number int, index int) int {
  strNum := strconv.Itoa(number)
  if index > len(strNum) - 1 {
    return 0
  }
  index = len(strNum) - 1 - index
  //fmt.Println("index = ", index)
  result,error := strconv.Atoi(string(strNum[index]))
  if error != nil {

    return -1
  } else {
    return result
  }
}
 • SelectSort(选择排序)

import "github.com/go-algorithm/utils"

func Sort(list []int, left, right int) {
  if left == right {
    return
  }
  minIndex := left
  for i:=left;i<=right;i++ {
    if list[i] <= list[minIndex] {
      minIndex = i
    }
  }
  utils.SwapGo(list, left, minIndex)
  Sort(list, left + 1, right)
}
 • shellsort(希尔排序)
func Sort(list []int, left, right int) {
  increment := len(list)/3 + 1
  for {
    if increment < 1 {
      break
    }
    for i:=left;i<increment;i++ {
      for j:=i+increment;j<=right;j++ {
        if list[j] < list[j-increment] {
          tmp := list[j]
          list[j] = list[j-increment]
          list[j-increment] = tmp
        }
      }
    }
    increment--
  }
}

附:Utils.go

/***
 * 变量交换
 */
func Swap(list []int, i, j int) {
  tmp := list[i]
  list[i] = list[j]
  list[j] = tmp
}
/***
 * go特有变量交换
 */
func SwapGo(list []int, i, j int) {
  list[i],list[j]=list[j],list[i]
}
/***
 * go变量高阶交换(不推荐,一般不好理解)
 */
func SwapGoAdvanced(list []int, i, j int) {
  list[i]=list[i]+list[j]
  list[j]=list[i]-list[j]
  list[i]=list[i]-list[j]
}

运行排序方法

 • 使用终端执行go get github.com/e9ab98e991ab/go-algorithm
 • 执行touch main.go
 • 执行vim main.go
 • 拷贝下方代码块代码到main.go文件中
 • wq保存后直接执行go run main.go即可查看结果
package main

import (
  "fmt"
  "github.com/e9ab98e991ab/go-algorithm/bubblesort"
  "github.com/e9ab98e991ab/go-algorithm/quicksort"
  "github.com/e9ab98e991ab/go-algorithm/selectsort"
  "github.com/e9ab98e991ab/go-algorithm/insertsort"
  "github.com/e9ab98e991ab/go-algorithm/shellsort"
  "github.com/e9ab98e991ab/go-algorithm/radixsort"
  "github.com/e9ab98e991ab/go-algorithm/heapsort"
  "github.com/e9ab98e991ab/go-algorithm/bucketsort"
  "github.com/e9ab98e991ab/go-algorithm/countsort"
  "github.com/e9ab98e991ab/go-algorithm/mergesort"
)

var data = []int{8, 3, 6, 9, 11, 2, 7, 23, 65, 13, 9}

func main() {
  datePrintln("桶排序")
  datePrintln("计数排序")
  datePrintln("冒泡排序")
  datePrintln("快速排序")
  datePrintln("选择排序")
  datePrintln("插入排序")
  datePrintln("希尔排序")
  datePrintln("合并排序")
  datePrintln("基数排序")
  datePrintln("堆排序")

}

func datePrintln(name string) {
  var result []int
  fmt.Println("初始数据:", data)
  switch name {
  case "桶排序":
    result = bucketsort.Sort(data)
    break
  case "计数排序":
    result = countsort.Sort(data)
    break
  case "合并排序":
    result = mergesort.Sort(data, 0, len(data)-1)
    break
  case "冒泡排序":
    bubblesort.Sort(data, 0, len(data)-1)
    result = data
    break
  case "快速排序":
    quicksort.Sort(data, 0, len(data)-1)
    result = data
    break
  case "选择排序":
    selectsort.Sort(data, 0, len(data)-1)
    result = data
    break
  case "插入排序":
    insertsort.Sort(data, 0, len(data)-1)
    result = data
    break
  case "希尔排序":
    shellsort.Sort(data, 0, len(data)-1)
    result = data
    break
  case "基数排序":
    radixsort.Sort(data)
    result = data
    break
  case "堆排序":
    heapsort.Sort(data)
    result = data
    break
  }
  fmt.Println(name+":", result)
  data = []int{8, 3, 6, 9, 11, 2, 7, 23, 65, 13, 9}
  fmt.Println("原始数据:", data, "\n")
}

源码地址:GitHub

继续阅读
文章末尾固定信息
joseph
 • 本文由 发表于 2019年9月5日
 • 除非特殊声明,本站文章许可协议为"署名-非商用-相同方式共享 4.0",转载请保留原链、作者等信息。
评论  0  访客  0
匿名

发表评论

匿名网友 填写信息

:?: :razz: :sad: :evil: :!: :smile: :oops: :grin: :eek: :shock: :???: :cool: :lol: :mad: :twisted: :roll: :wink: :idea: :arrow: :neutral: :cry: :mrgreen:

确定